4 12 THƠ NGŨ ĐỘ THANH Thanh Thảo Thơ đường ngũ độ lắm lần mê

4/12 THƠ NGŨ ĐỘ THANH Thanh Thảo
Thơ đường ngũ độ lắm lần mê
Dẫu khó mà hay học chẳng nề
Ý mượt lời thanh gần gũi cảm
Khi trầm lúc bổng nhẹ nhàng phê
Nghèo cơm vẫn hướng theo tròn đạo
Rách sổ càng nên giữ đẹp lề
Chuẩn mực đều tay nhàn nhã viết
Đâu cần ép chữ kẻo người chê.
THƠ NGŨ ĐỘ THANH Bài họa : phúc lũy
Ngũ độ …Đường Thi lắm kẻ mê
Thời gian dành trọn hẳn nên nề
Giữ tình vần xướng khơi đồng cảm
Gìn nghĩa vận hòa khởi luận phê
Trí quẫn chữ khoe vương mất đạo
Tâm cùng buông nghĩa vướng sai lề
Trật bài liệu đắng đời thây kệ
“ Giấy rách…” Niềm bày mặc thế chê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *