MƠ THƠ Đúc trăng làm gạch xây lầu Đan thơ làm mái chải đầu tóc thu Cao vời vợi tháp lời ru Một hồ tắm rộng cắm dù mỹ nhân Ngôi cao nhan sắc tuyệt trần Nhà vang tiếng hát trong ngần suối reo Những đàn chim phượng múa theo Nghiêng mây cánh võng trăng treo cầu vồng Chênh chao sao bắc gầu sòng Sáng cầu Ô Thước bên dòng thủy chung Ta ngồi thổi sáo ung dung Đàn buông thánh thót lên cung thăng trầm Miên man tiếng suối trong ngần Vui say ngơ ngất cõi trần nhất ta Ơi nàng thơ giấc mơ hoa ÁI NHÂN

MƠ THƠ Đúc trăng làm gạch xây lầu Đan thơ làm mái, chải đầu tóc thu Cao vời vợi tháp lời ru Một hồ tắm rộng cắm dù mỹ nhân Ngôi cao nhan sắc tuyệt trần Nhà vang tiếng hát trong ngần suối reo Những đàn chim phượng múa theo Nghiêng mây cánh võng, trăng treo cầu vồng Chênh chao sao bắc gầu sòng Sáng cầu Ô Thước bên dòng thủy chung Ta ngồi thổi sáo ung dung Đàn buông thánh thót lên cung thăng trầm Miên man tiếng suối trong ngần Vui say ngơ ngất cõi trần nhất ta! Ơi! nàng thơ giấc mơ hoa…! ÁI NHÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *